Regulamin

Regulamin korzystania z usług Zdrowy Box Sp.z.o.o.

  Spis treści:

 1. Definicje
 2. Postanowienia ogólne
 3. Warunki korzystania z Serwisu zdrowybox.pl
 1. Warunki techniczne
 2. Warunki formalne
 3. Warunki ogólne
 1. Usługi i produkty ZdrowyBox.pl
 1. Zakres usług i produktów ZdrowyBox
 2. Warunki korzystania przez Użytkowników z usług i zakupu produktów
 3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez ZdrowyBox
 4. Abonament
 1. Polityka prywatności
 2. Zablokowanie lub usunięcie konta
 3. Reklamacje
 4. Postanowienia końcowe

I. Definicje:

 1. Regulamin - niniejszy Regulamin serwisu  ZdrowyBox.pl;
 2. ZdrowyBox – Zdrowy Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16 02-013 Warszawa, KRS 0000653290, NIP 7010642726, REGON 366102441;
 3. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna, która korzysta z usług świadczonych przez ZdrowyBox Sp.z.o.o lub kupuje produkty ZdrowyBox Sp.z.o.o. w Serwisie ZdrowyBox.pl oraz spełnia wymagania określone Regulaminem;
 4. Umowa - umowa o świadczenie usług lub umowa sprzedaży produktów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Użytkownikiem a ZdrowyBox Sp.z.o.o, z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość (w tym drogą telefoniczną oraz elektroniczną);
 5. Usługi ZdrowyBox.pl – usługi świadczone drogą elektroniczną w Serwisie ZdrowyBox.pl przez ZdrowyBox Sp.z.o.o na rzecz Użytkowników;
 6. Produkty ZdrowyBox.pl – produkty sprzedawane Użytkownikom drogą elektroniczną w Serwisie ZdrowyBox.pl przez ZdrowyBox Sp.z.o.o, stanowiące zestawy gotowych posiłków o określonej wartości kalorycznej oraz soków;
 7. Serwis ZdrowyBox.pl - strona internetowa umieszczona pod adresem: ZdrowyBox.pl, wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi jej część, przy wykorzystaniu której ZdrowyBox Sp.z.o.o świadczy Użytkownikom Usługi ZdrowyBox.pl i sprzedaje Produkty ZdrowyBox.pl;
 8. Abonament – sposoby dokonywania zapłaty za korzystanie z wybranych przez Użytkowników Usług ZdrowyBox.pl lub za zakup Produktów ZdrowyBox.pl w wybranym okresie.

 

 

II. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa warunki i zasady:

1.1. korzystania z Usług ZdrowyBox.pl świadczonych przez Zdrowy Box Sp.z.o.o na rzecz Użytkowników,

1.2. sprzedaży Użytkownikom Usług ZdrowyBox.pl i Produktów ZdrowyBox.pl przez ZdrowyBox,

1.3. realizacji płatności za Usługi ZdrowyBox.pl i Produkty ZdrowyBox.pl.

 

 1. Właścicielem i administratorem Serwisu ZdrowyBox.pl jest Zdrowy Box Sp.z.o.o.
 2. Regulamin, jako wzorzec umowy w postaci elektronicznej, wiąże Użytkowników zgodnie z art.384 § 2 i 4 Kodeksu cywilnego.
 3. Materiały udostępniane Użytkownikom w ramach poszczególnych Usług ZdrowyBox.pl oraz wygląd i treść Serwisu ZdrowyBox.pl, stanowią własność Zdrowy Box Sp.z.o.o. i są objęte ochroną wynikającą z ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych. Zawarcie Umowy nie stanowi zawarcia, ani nie może być podstawą do roszczenia o zawarcie, umowy o przeniesienie przez Zdrowy Box Sp.z.o.o na Użytkownika  wyżej powołanych majątkowych praw autorskich w części lub w całości. Zdrowy Box Sp.z.o.o. nie posiada majątkowych praw autorskich do materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników przy wykorzystaniu Serwisu ZdrowyBox.pl, za wyjątkiem materiałów lub treści publikowanych przez Użytkowników, co do których prawa takie przysługują Zdrowy Box Sp.z.o.o.
 4. Zdrowy Box Sp.z.o.o. informuje Użytkowników, iż ze względu na publiczny charakter sieci Internet, za pośrednictwem której świadczy drogą elektroniczną Usługi ZdrowyBox.pl, korzystanie z tych usług może wiązać się z ryzykiem związanym z ingerencją osób trzecich w transmisję danych przesyłanych za jej pośrednictwem pomiędzy Zdrowy Box Sp.z.o.o., a Użytkownikiem. Zdrowy Box Sp.z.o.o zwraca szczególną uwagę Użytkownikom na ryzyko związane z korzystaniem z konta Użytkownika  w Serwisie ZdrowyBox.pl przez osoby nieuprawnione w przypadku, gdy Użytkownik nie dołoży należytej staranności przy zachowaniu poufności niepowtarzalnej nazwy Użytkownika lub hasła dostępu, lub udostępni te informacje osobom trzecim, lub będzie pozostawał zalogowany do swego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl mimo, że nie będzie z niego korzystał w danym momencie.
 5. Zdrowy Box zastrzega, iż w okresie prowadzenia prac konserwacyjnych systemów teleinformatycznych, dostęp do usług świadczonych drogą elektroniczną w ramach Serwisu ZdrowyBox.pl może być utrudniony lub niemożliwy. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zobowiązuje się dołożyć wszelkiej możliwej staranności, aby utrudnienia takie występowały możliwie najrzadziej lub możliwie najkrócej.
 6. Publikowane przez Użytkowników w Serwisie ZdrowyBox.pl informacje, komentarze, recenzje lub wypowiedzi, są ich prywatnymi opiniami. Zdrowy Box Sp.z.o.o. nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, w szczególności za naruszenie takimi publikacjami przez Użytkowników jakichkolwiek praw osób trzecich i zastrzega sobie prawo ich usuwania.

III. Warunki korzystania z Serwisu ZdrowyBox.pl

1. Warunki techniczne

Dla korzystania z Serwisu ZdrowyBox.pl konieczne jest łączne spełnianie następujących wymogów technicznych:

1.1. posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej;

1.2. dostęp do urządzenia umożliwiającego przeglądanie stron WWW;

1.3. aktywne połączenie urządzenia, o którym mowa w pkt. powyżej, z siecią Internetową;

1.4. prawidłowo zainstalowany w urządzeniu, o którym mowa w pkt. powyżej, system operacyjny;

1.5. prawidłowo zainstalowana w urządzeniu, o którym mowa w pkt. powyżej, przeglądarka internetowa Chrome w wersji 25 lub nowszej albo Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej albo Firefox w wersji 20 lub nowszej albo Safari w wersji 5.1 lub nowszej;

1.6. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, akceptacja plików Cookie;

1.7. włączona w używanej przez Użytkownika przeglądarce internetowej, o której mowa w pkt powyżej, obsługa skryptów Java Script;

1.8. włączona obsługa okien wyskakujących (pop-up Windows);

1.9. dodanie adresów zdrowybox@gmail.com jako nadawców zaufanych w celu zwiększenia gwarancji dostarczania Użytkownikowi korespondencji  Zdrowy Box Sp.z.o.o.

 

2. Warunki formalne

2.1. Użytkownikiem może być każda osoba pełnoletnia, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno obywatel Polski, jak i obywatel każdego innego państwa, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadającą osobowości prawnej, posiadająca zdolność do czynności prawnych.

2.2. Zakup Produktów ZdrowyBox.pl oraz niektóre z Usług ZdrowyBox.pl dostępne są wyłącznie dla Użytkowników, którzy:

 • 2.2.1.posiadają konto w Serwisie ZdrowyBox.pl,
 • 2.2.2.zalogowali się do swojego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl,
 • 2.2.3.opłacili zakup Produktów ZdrowyBox.pl lub poszczególnych Usług ZdrowyBox.pl, jeżeli dostęp do nich jest od tego uzależniony.

2.3. Konto w Serwisie ZdrowyBox.pl może posiadać Użytkownik, który wypełnił formularz rejestracyjny, a w szczególności zdefiniował niepowtarzalną nazwę Użytkownika oraz hasło dostępu i wskazał adres aktywnego konta poczty elektronicznej, którego używa do korespondencji w sprawach związanych z zakupem Produktów ZdrowyBox.pl i korzystaniem z Usług ZdrowyBox.pl. Aktywacja konta Użytkownika wymaga potwierdzenia dokonanego zgodnie z instrukcją przesłaną Użytkownikowi za pośrednictwem poczty elektronicznej na wskazany przez niego w formularzu rejestracyjnym adres.

3. Warunki ogólne

3.1. Użytkownik zobowiązany jest podać Zdrowy Box Sp.z.o.o. wyłącznie prawdziwe dane dotyczące Jego osoby, na podstawie których Zdrowy Box Sp.z.o.o. ocenia spełnianie przez Użytkownika określonych Regulaminem warunków formalnych, niezbędnych do świadczenia Usług ZdrowyBox.pl oraz do dokonywania zmian tych danych wyłącznie w taki sposób, aby odzwierciedlały aktualny w danym momencie stan faktyczny. W przypadku przeciwskazań zdrowotnych Użytkownik powinien skonsultować korzystanie z Produktów Zdrowy Box Sp.z.o.o. z lekarzem i poinformować o tym Zdrowy Box Sp.z.o.o.

3.2. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim.

3.3. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania wyłącznie z własnego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl, nie wolno mu także udostępniać pod jakimkolwiek tytułem swojego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl do używania osobom trzecim.

3.4. Usługi ZdrowyBox.pl świadczone przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. przeznaczone są wyłącznie na użytek własny Użytkowników i nie mogą być wykorzystywane w części lub całości do jakichkolwiek innych celów, w szczególności o charakterze doradczym lub informacyjnym dla innych osób, a także w celach porównawczych lub poglądowych.

3.5. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z Serwisu ZdrowyBox.pl i z Usług ZdrowyBox.pl oraz do zakupu Produktów Zdrowy Box Sp.z.o.o. wyłącznie zgodnie z Regulaminem, obowiązującymi przepisami prawa oraz dobrymi obyczajami przyjętymi dla korzystania z sieci Internet i dokonywania czynności za jej pośrednictwem.

3.6. Użytkownikowi w czasie korzystania z Serwisu ZdrowyBox.pl nie wolno posługiwać się materiałami lub treściami o charakterze bezprawnym, w tym także naruszających prawa Zdrowy Box Sp.z.o.o. lub osób trzecich, treściami obraźliwymi, wulgarnymi lub obscenicznymi, sprzecznymi z zasadami współżycia społecznego lub dobrego wychowania, w szczególności zaś Użytkownikowi nie wolno:

 • 3.6.1. definiować niepowtarzalnej nazwy Użytkownika w ten sposób, że będzie ona stanowiła, choćby nawet tylko fonetycznie lub w innym języku, w części lub w całości wyrażenie obraźliwe, wulgarne, obsceniczne lub obrażać uczucia religijne lub reklamować inne witryny, firmy, produkty, usługi,
 • 3.6.2. publikować jakichkolwiek materiałów o charakterze erotycznym lub pornograficznym, lub informacji służących korzystaniu z takich materiałów,
 • 3.6.3. publikować danych osobowych lub wizerunku osób trzecich,
 • 3.6.4. publikować treści rozmów lub korespondencji o charakterze prywatnym prowadzonych z osobami trzecimi, bez uprzedniej zgody tych osób,
 • 3.6.5.publikować instrukcji lub porad związanych z możliwością podszywania się pod innego Użytkownika,
 • 3.6.6. publikować instrukcji lub porad związanych z łamaniem prawa autorskiego,
 • 3.6.7. nadużywać środków komunikacji elektronicznej w sposób powodujący utratę stabilności pracy lub przeciążenie systemów teleinformatycznych bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanych przy świadczeniu Usług ZdrowyBox.pl.

3.7. Użytkownikowi nie wolno, w tym także przy wykorzystaniu w jakikolwiek sposób Usług ZdrowyBox.pl w tym w szczególności usług bloga i forum, zachęcać innych Użytkowników do komunikowania się z pominięciem Serwisu ZdrowyBox.pl, upubliczniać materiałów lub informacji, do których Zdrowy Box Sp.z.o.o. przysługują majątkowe prawa autorskie, publikować adresów stron internetowych oferujących usługi konkurencyjne wobec Usług ZdrowyBox.pl i Produktów ZdrowyBox.pl, prowadzić sprzedaży, akwizycji lub reklamy, w tym także wskazywać adresów stron internetowych zawierających informacje o takim charakterze, oraz umyślnie wprowadzać w błąd zainteresowanych w sprawach związanych w jakikolwiek sposób z korzystaniem z Usług ZdrowyBox.pl i zakupem Produktów ZdrowyBox.pl.

3.8. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do:

 • 3.8.1. czasowej lub stałej zmiany parametrów poszczególnych Usług ZdrowyBox.pl, w tym także do zaprzestania świadczenia ich i to bez konieczności uzasadniania takiej decyzji,
 • 3.8.2. blokowania lub usuwania publikowanych w Serwisie ZdrowyBox.pl przez Użytkownika materiałów lub treści naruszających choćby tylko w części postanowienia Regulaminu.

 

IV. Usługi i produkty Zdrowy Box Sp.z.o.o. w Serwisie ZdrowyBox.pl

1. Zakres usług i produktów

1.1.  Usługami ZdrowyBox.pl świadczonymi Użytkownikowi przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. są programy dietetyczne na okres ważności Abonamentu składające się z odpowiedniej liczby zbilansowanych planów żywieniowych,

1.2. Produkty ZdrowyBox.pl są sprzedawane w postaci zestawów, które mogą obejmować 3 lub 5 gotowych posiłków o wartości kalorycznej 1000, 1200, 1500, 1700, 2000, 2500, 3000 kcal, oferowanych na 5, 6 i 7 dni oraz wielokrotności tych okresów.

2. Warunki składania zamówień

2.1. Warunkiem dokonania zakupu w Serwisie ZdrowyBox.pl jest:

2.1.1. posiadanie aktywnego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl,

2.1.2. posiadanie ważnego, w danym momencie, Abonamentu na daną Usługę ZdrowyBox.pl lub na Produkt ZdrowyBox.pl; zasady funkcjonowania Abonamentu określa Rozdział IV, pkt. 4,

 

2.2. W celu skorzystania z  Usług ZdrowyBox.pl lub dokonania zakupu Produktów ZdrowyBox.pl Użytkownik powinien:

2.2.1. wypełnić w prawidłowy sposób formularz rejestracyjny (w szczególności podać wymagane w formularzu dane, adres e-mail i ustalić hasło),

2.2.2. zapoznać się z treścią Regulaminu i zaakceptować go w sposób określony w punkcie 2.7 niniejszego Rozdziału IV.,

2.2.3. wyrazić zgodę na zawarcie Umowy poprzez potwierdzenie zamówienia.

 

2.3. W celu złożenia zamówienia istnieje konieczność zarejestrowania i aktywowania konta Użytkownika. Uzyskanie loginu jest możliwe już przy składaniu pierwszego zamówienia, podczas którego Użytkownik może na formularzu rejestracyjnym podać propozycję własnego loginu, który po zarejestrowaniu zostanie przesłany z linkiem aktywującym konto drogą elektroniczną. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo odmowy zarejestrowania loginu w przypadku, gdy dany login został już wcześniej nadany.

2.4. Czynności rejestracyjne dokonywane są jednorazowo, a kolejne zamówienia realizowane są na podstawie logowania się Użytkownika poprzez podanie loginu i ustalonego hasła.

2.5. Użytkownik może w zamówieniu podać dodatkowo dane wymagane do wystawienia faktury VAT.

2.6. Login i hasło mają charakter poufny i Użytkownik ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody spowodowane ujawnieniem ich osobom trzecim. Użytkownik korzystający z loginu i hasła zobowiązany jest do aktualizacji swoich danych podanych przy rejestracji, każdorazowo w przypadku ich zmiany. Odpowiedzialność za ewentualne negatywne następstwa braku aktualizacji danych ponosi Użytkownik.

2.7. Składając zamówienie Użytkownik jest zobowiązany złożyć oświadczenie o zaakceptowaniu postanowień niniejszego Regulaminu. Użytkownik jest związany niniejszym Regulaminem od chwili dokonania zamówienia. Zastosowanie postanowień innych niż wynikające z Regulaminu lub bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, bez uprzedniej zgody Zdrowy Box Sp.z.o.o., jest nieskuteczne prawnie. Oświadczenie powyższe ma następujące brzmienie: „Oświadczam, że zapoznałem się i akceptuję Regulamin świadczenia usług i sprzedaży produktów przez Zdrowy Box Sp. z o.o. w Serwisie ZdrowyBox.pl.”.

2.8. Po złożeniu zamówienia, Użytkownik otrzymuje e-mail z potwierdzeniem złożonego zamówienia.

2.9. Do zawarcia Umowy o świadczenie Usług ZdrowyBox.pl lub Umowy sprzedaży Produktów ZdrowyBox.pl dochodzi z chwilą potwierdzenia złożonego zamówienia przez Użytkownika w procesie zamówienia.

2.10. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do dodatkowej weryfikacji danych Użytkownika, np. w drodze kontaktu telefonicznego.

2.11. Zgodnie z Art. 38 pkt 4 Ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy,  której przedmiotem jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia.

3. Warunki sprzedaży usług i produktów przez Zdrowy Box Sp.z.o.o.

3.1. Zamówienia na Usługi ZdrowyBox.pl i zakup Produktów ZdrowyBox.pl są przyjmowane 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na stronie www.ZdrowyBox.pl. Zamówienia można składać z każdego miejsca na świecie. Zamówienia są realizowane na obszarze Rzeczpospolitej Polskiej w miastach, których aktualna lista jest dostępna na stronie www.ZdrowyBox.pl.

3.2. Realizacja zamówień odbywa się w dniach i godzinach uzgodnionych telefonicznie lub mailowo z Użytkownikiem. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega, że w okresach świątecznych może nastąpić przerwa w realizacji zamówienia, o czym Zdrowy Box Sp.z.o.o. wcześniej poinformuje Użytkowników. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega, że w przypadkach, gdy z przyczyn od niego niezależnych realizacja zamówień jest w wybranym przez Użytkownika terminie niemożliwa, ustali z Użytkownikiem nowy termin realizacji zamówienia.

3.3. Bezpośredni kontakt Użytkownika z Zdrowy Box Sp.z.o.o. jest możliwy za pomocą listu elektronicznego na adres zdrowybox@gmail.com

3.4. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zobowiązuje się, w wykonaniu Umowy sprzedaży Produktu ZdrowyBox.pl, do realizacji Zamówienia zgodnie ze specyfikacją Produktów ZdrowyBox.pl wybranych w procesie Zamówienia.

3.5. Zdrowy Box Sp.z.o.o. dostarcza Użytkownikowi drogą elektroniczną dokument sprzedaży w postaci paragonu fiskalnego lub faktury VAT, jeżeli Użytkownik zażądał ich wystawienia przy dokonywaniu Zamówienia i podał niezbędne dane do wystawienia faktury.

3.6. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji Zamówień w przypadku:

3.7. Użytkownik zobowiązuje się do zapłaty w formie Abonamentu ceny określonej w zakładce „Cennik” w Serwisie ZdrowyBox.pl, dla wybranego Produktu ZdrowyBox.pl, z uwzględnieniem wariantu Zamówienia (ilość posiłków, okres, wariant kaloryczny) oraz do odbioru zamówionego Produktu ZdrowyBox.pl.

3.8. Użytkownik jest zobowiązany uiścić zapłatę ceny w formie Abonamentu za zamówione Produkty ZdrowyBox.pl poprzez dokonanie:

3.8.1. przelewu bankowego na rachunek ZdrowyBox nr.44 1090 1870 0000 0001 3390 5882                  , w którego tytule należy wpisać numer zamówienia wskazany w mailu potwierdzającym zamówienie,

3.8.2.przelewu online drogą elektroniczną na rzecz Zdrowy Box Sp.z.o.o. w systemie        .Podmiotem świadczącym obsługę płatności online drogą elektroniczną jest  Blue Media S.A .

3.8.2. Obsługiwane rodzaje kart płatniczych:

3.9. W przypadku braku zarejestrowanej wpłaty w ciągu 24h lub przesłania potwierdzenia dokonania wpłaty na adres zdrowybox@gmail.com

4. Abonament

4.1. Jednym z warunków korzystania przez Użytkownika z  Usług ZdrowyBox.pl lub zakupu Produktów ZdrowyBox.pl jest posiadanie ważnego Abonamentu na daną Usługę ZdrowyBox.pl lub Produkt ZdrowyBox.pl.

4.2. Aktywacja danego Abonamentu następować będzie każdorazowo w dniu, w którym rozpoczęło się świadczenie opłaconej nim Usługi ZdrowyBox.pl. lub w którym nastąpiło wydanie pierwszego Produktu ZdrowyBox.pl w ramach zamówienia objętego Umową.

4.3. Ważność Abonamentu liczona jest w dniach, począwszy od chwili jego aktywacji do ostatniego dnia okresu obowiązywania danego Abonamentu włącznie.

4.4. Zryczałtowane ceny Abonamentu na Produkty ZdrowyBox.pl i Usługi ZdrowyBox.pl są podane w zakładce Cennik w Serwisie ZdrowyBox.pl

4.5. Ceny Abonamentów wyrażone są w złotych polskich (zł) i są cenami brutto, co oznacza, iż zawierają one podatek od towarów i usług (VAT).

4.6. Abonament można wykupić wyłącznie przedpłacając odpowiednią kwotę:

4.7. Użytkownik zobowiązany jest do precyzyjnego określenia Produktu ZdrowyBox.pl lub Usługi ZdrowyBox.pl, jaką chce zakupić, liczby dni, na którą wykupuje Abonament oraz kwoty wnoszonej tytułem opłaty Abonamentowej zgodnej ze specyfikacją zamówienia.

4.8. Zdrowy Box Sp.z.o.o. informuje, iż dany Abonament związany jest każdorazowo z danym kontem Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl, w ramach którego został uregulowany i  nie ma możliwości zaliczenia go na poczet innych zobowiązań Użytkownika lub na poczet zobowiązań innego Użytkownika.

V. Polityka prywatności

1. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo do zdepersonalizowanego publikowania według własnego wyboru i uznania treści kierowanych przez Użytkownika do Zdrowy Box Sp.z.o.o. pytań związanych z usługami ZdrowyBox.pl i produktami ZdrowyBox.pl oraz udzielonych na nie odpowiedzi.

2. Zdrowy Box Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie przy ul. Williama Heerleina Lindleya 16 Warszawa 02-013 jako Administrator danych, przetwarza dane osobowe Użytkownika zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych w celu realizacji umowy i chroni te dane przed dostępem osób nieuprawnionych. Podanie danych osobowych jest niezbędne do realizacji Zamówienia. Zdrowy Box Sp.z.o.o. może również przetwarzać dane osobowe Użytkownika w celu wypełnienia usprawiedliwionych potrzeb Zdrowy Box Sp.z.o.o., wynikających z przepisów prawa, za które zgodnie z art. 23 ust.4 pkt,1 wyżej wymienionej ustawy uważa się marketing dotyczący własnych usług i produktów Zdrowy Box Sp.z.o.o.

3. Użytkownik ma prawo dostępu do swoich danych , prawo ich poprawiania oraz zgłaszania sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

4. Użytkownik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od ZdrowyBox.pl informacji o charakterze reklamowym i handlowym, w tym za pomocą środków komunikacji elektronicznej, również po zakończeniu realizacji umowy z Zdrowy Box Sp.z.o.o. Zgoda jest udzielana przez Użytkownika poprzez odznaczenie odpowiedniej opcji na formularzu rejestracyjnym lub w oświadczeniu składanym przez telefon.

5. W Serwisie ZdrowyBox.pl stosowane są pliki "cookies", co pozwala dostosować w pewnym zakresie świadczenie Usług ZdrowyBox.pl i sprzedaż produktów ZdrowyBox.pl do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, a także służy opracowywaniu danych statystycznych dotyczących korzystania z Usług ZdrowyBox.pl.

6. Do zawarcia Umowy oraz świadczenia Usług ZdrowyBox.pl niezbędne jest każdorazowo wskazanie Zdrowy Box Sp.z.o.o. adresu aktywnego konta poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami ZdrowyBox.pl.

VI. Zablokowanie lub usunięcie konta w Serwisie ZdrowyBox.pl

1. Zablokowanie usług w Serwisie ZdrowyBox.pl

1.1. Zdrowy Box Sp.z.o.o. może czasowo lub całkowicie zablokować korzystanie przez Użytkownika z Usług ZdrowyBox.pl, przy wykorzystaniu których Użytkownik upublicznia materiały lub treści w sposób sprzeczny z Regulaminem lub naruszający Regulamin.

1.2. Zablokowanie przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. możliwości korzystania z danej Usługi ZdrowyBox.pl, zgodnie z Regulaminem, nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

2. Zablokowanie konta w Serwisie ZdrowyBox.pl

2.1. Zdrowy Box Sp.z.o.o.  może zablokować konto Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl, w przypadku gdy Użytkownik pomimo upomnienia narusza postanowienia Regulaminu.

2.2. Zablokowanie przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. konta Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl, zgodnie z Regulaminem, spowoduje czasową utratę przez Użytkownika możliwości korzystania z części lub z wszystkich Usług ZdrowyBox.pl.

2.3  Zablokowanie przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. konta Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl zgodnie z Regulaminem nie powoduje przerwania lub zawieszenia biegu ważności Abonamentu.

3. Usunięcie konta w Serwisie ZdrowyBox.pl

3.1. Użytkownik może w każdym czasie zwrócić się, w formie mailowej na adres zdrowybox@gmail.com

3.2. Zdrowy Box Sp.z.o.o. może usunąć konto Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl, w przypadku gdy Użytkownik:

3.2.1. pomimo upomnienia, rażąco narusza Regulamin,

3.2.2. narusza Regulamin pomimo wcześniejszego zablokowania jego konta w Serwisie ZdrowyBox.pl,

3.2.3. Użytkownik nie korzystał z Serwisu ZdrowyBox.pl w okresie ostatnich 12 (dwunastu) miesięcy, z tym jednak zastrzeżeniem, iż nie posiada w danym momencie ważnego Abonamentu.

3.3. Usunięcie konta Użytkownika w Serwisie ZdrowyBox.pl powoduje bezpowrotną utratę wszelkich informacji zgromadzonych tam przez Użytkownika.

VII. Reklamacje

1. Reklamacje składane w związku z korzystaniem przez Użytkownika z Usług ZdrowyBox.pl lub zakupem Produktów ZdrowyBox.pl, jednakże z zastrzeżeniem ust. 2 poniżej, mogą być składane według wyboru Użytkownika:

1.1. na adres  Zdrowy Box Sp.z.o.o. 02-013, ul. Williama Heerleina Lindleya 16, w formie pisemnej , zgodnie z wzorem dostępnym w Serwisie ZdrowyBox.pl, z dopiskiem: „REKLAMACJA - ZdrowyBox.pl”,

1.2. za pośrednictwem poczty elektronicznej przesyłanej na adres: zdrowybox@gmail.com

2. Reklamacja winna zawierać oznaczenie Użytkownika składającego reklamację oraz zawierać zwięzły opis zdarzenia uzasadniającego reklamację wraz z jej uzasadnieniem.

3. W terminie 14 dni od dnia otrzymania  reklamacji zostanie ona rozpatrzona, a zgłaszający ją Użytkownik zostanie poinformowany o zajętym przez Zdrowy Box Sp.z.o.o. stanowisku, za pośrednictwem poczty elektronicznej przesłanej na wskazany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej wykorzystywanej przez Użytkownika do korespondencji w związku z usługami ZdrowyBox.pl.

4. Zdrowy Box Sp.z.o.o. informuje Użytkownika będącego konsumentem o możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji, m.in. poprzez złożenie przez Użytkownika po zakończeniu postępowania reklamacyjnego wniosku o wszczęciu mediacji lub wniosku o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym (wniosek można pobrać na stronie internetowej http://www.uokik.gov.pl http://www.uokik.gov.pl

VIII. Postanowienia końcowe

1. Zdrowy Box Sp.z.o.o. zastrzega sobie prawo dokonywania zmian w Regulaminie z ważnych powodów związanych ze zmianą:

1.1. warunków świadczenia Usług ZdrowyBox.pl i sprzedaży produktów ZdrowyBox.pl,

1.2. warunków korzystania z Usług ZdrowyBox.pl i zakupu produktów ZdrowyBox.pl,

1.3. funkcjonalności Serwisu ZdrowyBox.pl,

1.4. obowiązujących przepisów prawa.

 

2. Zmiany Regulaminu zaczynają obowiązywać w momencie publikacji ich w Serwisie ZdrowyBox.pl.

3. Zmiany Regulaminu nie będą miały wpływu na zamówienia złożone przed zmianą i będą realizowane na zasadach obowiązujących w dniu ich złożenia.

4. W sprawach nieuregulowanych w Regulaminie mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

5. Jeżeli którekolwiek z postanowień Regulaminu okaże się lub uznane zostanie prawomocnym orzeczeniem sądu za nieważne, wszystkie pozostałe postanowienia Regulaminu pozostają w mocy.

 

 

Koszyk

Twój koszyk jest pusty.

Dokonaj swoich pierwszych zakupów